Jämställdhetsutbildning av humanitära aktörer i CAR

I slutet av april genomförde MSB:s personal en tvådagars utbildning av humanitär personal i Berberati i Centralafrikanska Republiken (CAR). 40 personer från det lokala civilsamhället tränades i hur de kan integrera jämställhetsaspekter inom deras verksamhet med den drabbade befolkningen. Utbildningen fokuserade på att informera om jämställdhet och könsbaserat våld samt dess effekter och vikten av att utforma den humanitära hjälpen utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Stärkt kapacitet att hjälpa utsatta grupper i samhället

CAR fortsätter att utmanas av landets pågående interna konflikt och dess efterföljande humanitära kris där mer än 2,1 miljoner människor är i stort behov av humanitärt stöd, både vad gäller matassistans och skydd.

MSB har sedan sommaren 2016 haft en jämställdhetsexpert – Jean Coty Beausejour – på plats i CAR. Coty har arbetat med att stärka FN:s koordineringsenhet (OCHA) och andra humanitära aktörers förmåga att ta hänsyn till genus och sårbara grupper vid behovsbedömningar samt vid projektimplementering. Coty har under sitt uppdrag i CAR utbildat cirka 500 personer inom ämnet jämställdhet och könsbaserat våld. Förutom FN-aktörer har personal från organisationer inom civilsamhället, klustermedlemmar, studenter, religiösa kvinnogrupper och myndigheter deltagit vid utbildningarna.

– Först och främst försöker jag förstå mina deltagares grundförståelse för genus, deras arbetsuppgifter och hur de utför dem. Sen frågar jag vad jag kan ge för stöd till dem i deras arbete. Jag delar information och vägleder dem med att tänka på hur deras arbete påverkar kvinnor och män olika. Jag hoppas ha bidragit till att de har en ökad förståelse för hur de kan arbeta framöver, säger Jean Coty i Berberati, CAR.

Gör jämställdhet förståeligt

En central aspekt av utbildningen i Berberati var att informera om hur män, kvinnor och barn drabbas olika vid en humanitär kris och hur man som en humanitär aktör måste ha förståelse för hur varierande tillgång till resurser så som mat eller vatten är beroende på om du är man, kvinna eller barn. Att exemplifiera och göra ämnet jämställhet förståeligt är grunden i utbildningen innan det är möjligt att gå vidare till praktiska moment.

– Jag brinner för att genomföra de här utbildningarna. Det är när jag har diskussioner med folket ute i fält som jag får energi att fortsätta mitt arbete, säger Jean Coty i Berberati, CAR.

Deltagarna i utbildningen fick möjlighet att använda sina nya kunskaper om jämställdhet under praktiska moment inom kursen. Dels fick de genomföra en genusanalys på en skola för att se vilka behov som eleverna hade kopplat till ålder och kön, dels fick de även besöka ett jordbruksprojekt och där möta män och kvinnor i deras vardag.

Olika behov

Deltagarna vid kursen kom framförallt från Berberati och var starkt förankrade i lokala ickestatliga organisationer som arbetar med den fattiga befolkningen i CAR.

– Utbildningen har fått mig att tänka både kring hur jag beter mig privat men även i mitt arbete och vikten av att nå ut till både män, kvinnor, flickor och pojkar då deras behov ser olika ut- säger Eric Koie Kouassi, ansvarig för OCHA:s fältkontor i Berberati.

Gruppbild med över 20 personer.

Genderutbildning i CAR. Foto: Johan Lundahl/MSB

Fakta:

Stödet till OCHA kan länkas till MSB:s åtagande i Sveriges nya handlingsplan för resolution 1325 (2016-2020). Handlingsplanens prioriterade område ”Stärkt skydd av kvinnor och flickor” innefattar att: bidra till att kvinnor som påverkas av konflikt har möjlighet att påverka utformning, genomförande och utvärdering av hum insatser och efterfråga att humanitära samarbetspartners integrerar ett jämställdhetsperspektiv och förebyggande av könsrelaterat våld i sin verksamhet.

Artikeln är skriven av Gunilla Fallqvist, MSB

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *