”För oss är det viktigaste att människorna som bor här kan känna sig trygga, varma och avslappnade.”

Det säger Anna Hjärne, camp-manager MSB, som ansvarar för skötseln av det temporära tältboendet som MSB har uppfört på sitt verksamhetsställe i Revinge på uppdrag av Migrationsverket.

Här delar Anna med sig av sina reflektioner kring arbetet med att uppföra och ansvara för tältboendet.

resande_talt_revinge

Aldrig trodde jag att jag skulle bli ombedd att arbeta med boendelösningar i Sverige
Även om jag har många års erfarenhet av humanitärt arbete bakom mig och har arbetat med att uppföra tältboenden i flera olika länder trodde jag aldrig att dagen skulle komma då jag skulle bli ombedd att ta fram liknande boendelösningar för flyktingar i Skåne. För mig var det en ny situation som kändes främmande till att börja med. Men, det var en uppgift som jag tacksamt tog emot, och det var en härlig känsla att kunna hjälpa till på hemmaplan.

Jag tror att den känslan är delad av alla som ingår i det team på 13 personer som har arbetat med att bygga upp boendet. Teamet ingår i MSB:s internationella insatspool och tillsammans har vi erfarenhet av arbete i samband med humanitära insatser i bland annat Sydsudan, Haiti, Liberia, Libanon och Nepal. Men, vi trodde nog inte att vi skulle göra något liknande i Sverige. Det visar på hur stort behovet av att ordna tak över huvudet är för de som anländer till Sverige.

Hur har arbetsgången sett ut?
Den 23 november började arbetet. Då reste vi det första tältet, och sedan fortsatte det i ett huj, precis som det har gjort på många andra platser runtom i världen. Vi reste 17 tält, med tolv sängplatser i varje. Toalett- och duschbodar kom på plats och tvättmaskiner och torktumlare kopplades in i det lilla uppvärmda tvättältet. Vi satte också upp ett dagtält med TV, samt matsalstält med plats för ungefär 85 personer. Vi drog el och avlopp, vatten kopplades in liksom bredband.

Jag tycker inte att det är så stor skillnad att arbeta i exempelvis Haiti jämfört med Sverige. I så fall är det väderförhållandena som skiljer sig åt, men arbetssättet är detsamma. I teamet vet alla precis vad vi ska göra utan att gå i vägen för varandra.

Utmaningar
Ingen insats är helt problemfri och vi stötte på en del utmaningar i byggandet av tältboendet.

Det började med att det var sju minusgrader när vi satte upp de första tälten, vilket innebar att marken var väldigt kall, något som försvårade uppförandet.  Efter det blev det en kamp mot stormen Gorm som med sina orkanbyar blåste ner några – men inte alla – tält. Sedan kom ytterligare en storm, och dagar av regn, kyla, blåst och dimma om vartannat. Det var som om vädrets alla makter skulle testa om vi och tälten verkligen stod pall för den svenska vintern. Och det gjorde vi, med bravur!

Nu är tältboendet i princip färdigt och det dagliga arbetet för vårt team består av små förbättringar och underhåll. Flyktingar har börjat flytta in och just nu bor cirka 30 personer här.

20151212_091732

Många undrar säkert hur det är att bo i ett tält som flykting i Sverige
För oss som arbetar med att uppföra olika boendelösningar runt om i världen är det inget konstigt att man bor i tält. Jag brukar tänka: hade jag kunnat bo så här? Om svaret är ja så är jag nöjd! För oss som har byggt upp och ansvarar för skötseln för boendet är det viktigaste att de som bor här känner sig trygga, varma och avslappnade.

Jag förstår att många i Sverige kanske är skeptiska till den här typen av lösning, speciellt med tanke på att det är vinter och att det blåser så mycket i Skåne. Det är ju också ett helt nytt koncept för oss svenskar. Men, för oss i teamet känns det som vardag eftersom vi har erfarenhet av att arbeta med detta sen tidigare.

Sedan var det i och för sig skönt att vi fick en mjukstart när det gäller inflyttningen. I några dagar hade vi endast ett tiotal boende här i Revinge. Det gav oss en chans att se till att boendet fungerade som det skulle. För det handlar inte bara om att ge tak över huvudet, vi vill också skapa en trivsam och avslappnad miljö för de som kommer hit.

Men nu känner jag att vi i vårt team är mer än redo för att ta emot fler flyktingar och öka upp boendet till maxkapacitet!

Anna Hjärne, camp-manager MSB

Resurskartan – ett verktyg för samordning av personella resurser

Flyktingsituationen och händelseutvecklingen har tydligt visat vilket engagemang och vilja som finns att hjälpa till. MSB:s roll i samordningen är bland annat att se till att samhällets samlade resurser kommer till nytta på bästa sätt där frivillighetens bidrag är en viktig källa.

Resurskartan2

Bakgrund
För att underlätta mötet mellan behov och tillgängliga resurser skapade MSB Resurskartan. Resurskartan är ett verktyg som hjälper aktörer att lättare få stöd från all den kompetens och engagemang som finns inom frivilligheten, samt att på ett överskådligt sätt skapa en regional överblick. Till Resurskartan

Grundtanken är att Migrationsverket och länsstyrelserna ska lägga in personella behov. Därefter kan frivilliga se vad som behövs och var, för att sedan kontakta aktören och erbjuda hjälp. Av praktiska skäl, som exempelvis rör försäkringsskydd, riktar sig önskan om stöd i första hand till individer som är engagerade i någon frivilligorganisation eller trossamfund.

Exempel på användning
Migrationsverket var tidiga på banan och la in ett större antal personella behov i resurskartan och fick ganska snabbt stöd i sin verksamhet.

Länsstyrelsen i Västmanland har valt att använda kartan som ett verktyg för att på regional nivå skapa en lägesbild över länets personella behov, oavsett om de riktar sig mot frivilligheten eller inte.

Fortsatt utveckling
MSB arbetar vidare med att utveckla resurskartan på flera olika sätt. En önskan från många användare är att få tillgång till flera personalkategorier. En annan tanke är att utveckla systemet så att kommentarsfältet och information per inlagt behov blir lättare och mer intuitivt att hitta. Att erbjuda kommunerna möjlighet att lägga in egna behov för att komma närmare verksamheten är en annan utvecklingspunkt. Bilden ser dock olika ut per län och det är upp till användarna själva att fundera ut hur de vill lägga upp sin användning av systemet.

Vi välkomnar varmt alla tankar och förbättringsförslag så vi kan arbeta vidare med att tillsammans bygga ett verktyg som gör arbetet lättare. En ny situation behöver ofta nya lösningar och det här är ett sätt att underlätta samordning.

Linda Stensdotter Renman/Vakthavande samordnare MSB

 

 

 

Vad gör MSB i flyktingsituationen?

Hundratals myndigheter, organisationer och företag arbetar med att ta emot och ta hand om de flyktingar som kommer till Sverige. För att allt ska bli så effektivt som möjligt måste alla arbeta tillsammans. MSB arbetar därför med att samordna, stärka och inrikta den samlade hanteringen på olika sätt.

Sedan 1 oktober arbetar MSB utifrån ett särskilt uppdrag från regeringen. Uppdraget är att samordna ansvariga aktörers hantering av flyktingsituationen i Sverige.
Läs mer om regeringsuppdraget

Exempel på vad MSB gör i samband med flyktingsituationen:

Samverkanskonferenser
En samverkanskonferens är oftast ett effektivt möte per telefon där MSB är den myndighet som kallar till och leder konferensen. Myndigheter och andra aktörer hjälps åt att fördela resurser och planera insatser. På konferensen berättar alla kort om vad de gör och vad de har för behov av samarbete. På så sätt undviks både dubbelarbete och att något glöms bort eller faller mellan stolarna. Dessutom får alla som deltar en helhetssyn på frågorna.

Samverkanskonferens på MSB

Lägesbild och analys
Varje tisdag redovisar MSB en nationell lägesbild. I den sammanfattas läget i landet med anledning av flyktingsituationen. Här beskrivs brister och behov och vilka åtgärder som måste vidtas. MSB gör också en fördjupad analys av de problem som lyfts fram. Den beskriver mer exakt hur ett visst problem bör åtgärdas och vem/vilka som har ansvaret. Om någon bedömer att de inte har förutsättningar för att åtgärda problemet lyfter MSB det till regeringen.

Samordning av information till allmänheten
På krisinformation.se finns samlad information om olika händelser som påverkar samhället däribland flyktingsituationen.

För att kunna besvara allmänhetens frågor gällande flyktingsituationen har de ansvariga myndigheterna tagit fram ”Frågor och svar” (FAQ). För att de ska vara lättillgängliga för alla ligger de på webbplatsen Krisinformation.se.

Redaktionen på Krisinformation.se gör även en omvärldsbevakning varje vecka för att ta fram en mediebild utifrån att det som rapporteras i medier och sociala medier samt från myndigheter och andra aktörer. Till omvärldsbevakningen

Samordning av frivilligorganisationer
För att kartlägga var och vilka personella resurser som behövs i landet har MSB tagit fram en tjänst som kallas ”Resurskartan”. Via Resurskartan efterlyser Migrationsverket och Sveriges länsstyrelser vilken personal som behövs i olika län och regioner.

På kartan syns även vilken personalkategori som behövs och var i landet det gäller. Där finns också uppgifter om vilken aktör som ska kontaktas om man vill föreslå personal eller ställa frågor. Till Resurskartan

MSB:s insatser
När ansvariga myndigheters egna resurser inte räcker till kan MSB snabbt gå in och stärka upp och stötta i form av till exempel utrustning, personal och egna lokaler för flyktingboenden. Arbetet med insatser sker kontinuerligt och man arbetar parallellt med pågående och planerade insatser.

MSB stöttar Migrationsverket genom flera olika insatser, där man drar lärdom från tidigare insatser utomlands. Det kan till exempel vara expertkunskap inom logistik, koordinering och projektledning, men också utlåning av materiel. Läs mer om MSB:s insatser

/MSB:s kommunikationsfunktion

Stödet som är svårt att fånga på bild

MSB har under den gångna hösten lämnat ett stort stöd till Migrationsverket och andra myndigheter och aktörer som fått en väsentligt större arbetsbörda med anledning av det stora antalet flyktingar som kommer till vårt land. Stödet har dels bestått av sådant som uppförande av väntrumstält, boendetält och ankomstcentraler. Konkreta saker som är lätta att beskriva och gör sig på bild när fotografer och journalister kommer. I nästan lika stor skala har dock MSB också lämnat stöd inom stabs- och ledningsmetodik, något som inte riktigt lika lätt låter sig beskrivas och som är svårt att fånga på bild. Så hur har det stödet sett ut?

Migrationsverket har både vid sitt huvudkontor i Norrköping och vid sina regionkontor runtom i landet under hösten formerat staber, för att leda och organisera sitt arbete med det stora antalet ankommande flyktingar. Detta är något man inte haft någon större erfarenhet av, och tidigt under hösten efterfrågade man stöd från MSB. MSB skickade ut ett antal personer med omfattande erfarenhet av krisarbete och operativt arbete i stab, både egen personal och personer ur vår resurs-pool. Dessa personer har arbetat nära Migrationsverkets egen personal, och stöttat med att sätta ihop staberna, utarbeta arbetsformer och rutiner samt även deltagit i arbetet i staberna. Ett stort arbete har också gjorts för att koordinera hur man gör på Migrationsverkets olika regioner, för att skapa likartade arbetssätt över landet.

Per Hultman, MSB:s insatsperson hos Migrationsverket region Stockholm beskriver sitt arbete:

– Vi har fokuserat på att få igång ett operativt arbete i region Stockholm, samt att därmed skapa avlastning för cheferna som varit mycket belastade av direkt operativa frågor. Vi har också försökt skapa utrymme för att man i regionen ska kunna lyfta blicken och planera i ett lite längre tidsperspektiv än bara de närmaste dagarna.

I ett senare skede erbjöd även Försvarsmakten stöd inom detta område till Migrationsverket, och MSB:s insatspersoner fick då också rollen att samordna detta stöd samt att sätta in Försvarsmaktens personal i det arbete som redan gjorts.

Samarbetet mellan MSB, Migrationsverket och Försvarsmakten har på alla håll fungerat mycket väl, och man har tillsammans kommit långt i arbetet med att få igång ett väl fungerande stabs- och ledningsarbete hos Migrationsverket.

Fredrik Djurklou, MSB

En självklarhet att ställa upp

Studerandekåren sorterar skänkta kläder som delas ut.

Studerandekåren sorterar skänkta kläder som delas ut.

Klockan 9:30 den 15 november kom en man in till oss studenter på Sandö. Vi blev kallade till ett extrainsatt möte gällande flyktingkrisen. MSB hade fått frågan av Migrationsverket om de kunde ta emot flyktingar i ett så kallat evakueringsboende.

MSB meddelade att de kunde ta emot 100 – 150 flyktingar och redan två timmar efter mötet kom den första bussen med människor. Vissa hade flytt i över tre veckor för att komma till ett tryggt ställe och ålderspannet var stort. Nyfödda till knappt sjuttio år.

Skolan frågade om det fanns några frivilliga studenter som kunde tänka sig att hjälpa till för att flyktingarna skulle få det så bra som möjligt och nuläget är det trettiotre elever som ställer upp på sin fritid.

En dag när jag satt i mitt kök på elevboendet och kände hur det började lukta kanelbullar blev jag nyfiken och gick till det andra köket. Där stod två elever från termin 1 med ungefär tvåhundra nybakade bullar och berättade att det var första gången de bakat. Och vilken succé det blev! Ungarna kom och tog så många de orkade äta men även de vuxna smakade och såg mer än nöjda ut. När man ser den glädjen i ögonen på någon som varit med om så mycket hemskt inser man vilken stor skillnad en liten gest kan göra. Att för några minuter få koppla bort allt det jobbiga man varit med om de senaste dagarna för bara få känna att man är någonstans där allt kommer bli bra.

Alla inblandade elever samlades senare och planerade olika saker som vi skulle göra för våra besökare. Först och främst skulle vi organisera någon typ utav nattvak, speciellt med tanke på alla bränder som inträffat vid flyktingboenden de senaste veckorna. Vi bestämde att jobba i två skift per natt med tiderna 22 – 02 och 02 – 06 och där varje skift består av två personer. Varje halvtimme åker vi runt och säkerställer att det inte är några brandrisker, folk som är osams eller obehöriga i området. Dessutom kommer en bil från Securitas när de har tillfälle under natten. Denna runda tar oss ungefär femton minuter och efter sätter vi oss i anslutning till sovsalarna ifall det skulle vara så att någon behöver hjälp eller undrar någonting.

Nu har nattvaket pågått i en vecka och jag vet att alla som hjälpt till med detta känner en stolthet över att få hjälpa till. Allt vi gör här gör vi för att flyktingarna ska känna sig välkomna till Sverige och för att vi som medmänniskor måste hjälpa varandra genom tuffa tider. Om jag var på flykt med min familj skulle jag vilja att någon annan hjälpte mig att få det så bra som möjligt.

Jag hoppas att vi kan bli ännu fler som tillsammans kan göra vardagen för de som kommer hit till Sverige så bra som möjligt. Jag kommer i ett senare inlägg berätta lite mer om de dagar vi delade ut kläder till de behövande samt hur planerna på en eventuell lekplats ser ut.

David Erlingsson, studerande på Sandö SMO andra terminen

Tacksamhet genomsyrar vardagen i Revinge

En populär aktivitet i Revinge är promenader i naturen.

En populär aktivitet i Revinge är promenader i naturen.

På Revingeheds boende för ensamkommande barn har MSB idag femtio ungdomar som kommer från olika delar av världen. Alla har dock helt olika öden. Många av dem väldigt tragiska och smärtsamma. Tacksamhet genomsyrar vardagen i Revinge.

Här blir de boende erbjudna en varm säng, mat och kläder. Men framförallt värme, stöd och trygghet. Tanken är att de ska vara på transitboendet en kort tid för att sedan åka vidare till ett mer permanent boende där ungdomarna börjar skolan och lär sig svenska. Livet behöver fortsätta så gott det går.

Under tiden ungdomarna är hos oss på Revingehed så försöker vi alla göra vardagen så aktiv och stimulerande som möjligt. Våra dagar är lite som alla andras dagar. Alla väcks runt klockan sju för att äta frukost. Många lägger sig för att sova så fort de har ätit (vi har alla varit tonåringar). Innan lunch så brukar många spela fotboll, läsa, spela spel eller titta på tv.

Efter lunch så har vi oftast kortare lektioner i svenska som är uppskattade. Många vill lära sig språket och tycker att det är väldigt kul. De lär sig väldigt snabbt. Alla är olika och uppskattar olika saker men en gemensam sak är den vackra naturen. Promenaderna är populära och oftast så kommer de boende och frågar om personalen kan följa med på en promenad till.

Fredagarna är favoritdagen. Då blir det fredagsmys där vi alla tittar på tv, äter något gott och ibland lyssnar på musik och dansar.

För inte så länge sedan genomfördes en insamling i byn. Innevånarna kunde donera kläder, spel, och annat. Donationerna har på många sätt underlättat vardagen. Alla spel som vi har fått underhåller ungdomarna, alla kläder vi har fått håller dem varma i kylan, alla färgpennor, målafärger och block ger dem möjlighet att vara kreativa och för en liten stund glömma deras långa och tuffa resa till Sverige.

Vlora Krasniqi
Sektionschef för Malmö stads boende

MSB:s samverkansperson Johanna Öhman berättar om sina erfarenheter på Migrationsverket

Fotograf: Tomislav Stjepic

Fotograf: Tomislav Stjepic

Sedan början av oktober har MSB stöttat Migrationsverket på en mängd olika sätt. Vi har bland annat en samverkansperson på plats på Migrationsverkets huvudkontor i Norrköping. Totalt har jag varit på plats fyra gånger och då mellan tre till sju dagar per tillfälle. Stödet från MSB är än så länge planerat fram till den 16 december i år.

Rollen som samverkansperson
Att vara samverkansperson handlar om att vara länken och lotsen mellan myndigheterna, att koppla i hop personer och funktioner i MSB och Migrationsverket. Det handlar också om att vara MSB:s ögon och öron på plats i syfte att fånga upp behov som kanske kan tillgodoses av MSB eller någon annan aktör.

Aktörernas samlade hantering kopplat till flyktingsituationen och MSB Stöd till Migrationsverket är nu väldigt omfattande. Praktiskt handlar det om att ha koll på aktiviteter som till exempel möten, samverkanskonferenser, förfrågningar, insatsplaneringar och löpande insatser. Fokus ligger på att hjälpa Migrationsverket att förbereda sig och att hitta rätt i allt detta.

Fortsatt stöd till Migrationsverket från MSB
Personal inom MSB roterar på den här funktionen. I Norrköping finns också ett metodstöd från MSB. Det har haft som särskild uppgift att stötta Migrationsverket med att bygga upp och driva en stabsorganisation som kan möta det höga trycket på myndigheten.

Att samverka myndigheter emellan är både spännande och gör skillnad.

Asylsökande kom till MSB Sandö

I lördags (14 november) fick MSB förfrågan från Migrationsverket om att omgående öppna ett tillfälligt boende för asylsökande på Sandö. Och redan igår söndag anlände två bussar med sammanlagt 106 personer till oss. Cirka tjugo av medarbetarna här hade jobbat med de praktiska förberedelserna sedan morgontimmarna.

Mottagandet har hittills gått jättebra! Efter att de asylsökande anlänt vid lunchtid, fick de information, blev tilldelade sovplatser och fick lunch. Vi fick till och med beröm för maten – svensk husmanskost i form av kalops :).

information_asylsokande_sando2

Alla som har kommit är familjer, med undantag för sju ensamkommande män. Av de 106 boende är drygt 40 barn. Alla är lugna, glada och tacksamma. Migrationsverket har stöttat oss bra. De är också imponerade av vårt mottagande och vår organisation!

De cirka tio medarbetarna, från oss, som var kvar igår kväll, gick runt i boendena och hälsade. Vi möttes bara av leenden och barnen är så gulliga! Höjdpunkten för de flesta asylsökande igår var att få duscha och tvätta sina kläder. Många har varit på flykt under mer är två månader.

barn_asylsokande_sando2 barn_asylsokande_sando

Kvar hos oss idag är 93 asylsökande, som delar på fyra lektionssalar. En familj på tio personer möttes upp av släktingar, boende i Härnösand, och följde med dem igår. Tre män valde att resa vidare till Stockholm.

Solskenshistorier

Igår bakade några av våra SMO-studerande kanelbullar som de delade ut till nöjda barn och vuxna. En av våra anställda samlade snabbt ihop egna och andra barnfamiljers leksaker och kom hit med. Just nu planerar studerandekåren för hur fotbollsplanen ska kunna användas som lekplats och sorterar skänkta kläder som delas ut.
klader_asylsokande_sando

Säkerhet och logistik

Vi har tillsammans med räddningstjänsten skapat en organisation för brandskyddet. Vi har också höjt bevakningen på skolan via Securitas väktare. Vi kommer att ha ”bovärdar” (egna anställda) på boendena under dagtid. Nattetid finns brandvakter anlitade. Insatsledaren för räddningstjänsten var här igen under söndagkvällen för att utföra tillsyn på den tillkommande lektionssalen.

Logistik kring matservering och bemanning av internatet har fungerat bra med tanke på den korta förberedelsetid vi har haft.  Överenskommelsen med Migrationsverket gäller till en början under tio dagar, sedan för vi se om det blir en förlängning.

lunch_asylsokande_sando

Medarbetarna på MSB Sandö

Bättre förståelse för komplexiteten i att hantera flyktingsituationen

151022 / Foto: Johan Eklund/MSB / MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) stödjer Migrationsverket och etablerar ett tillfälligt tältboende på MSB:s verksamhetsställe i Revinge.

I väntan på bygglov har vi satt upp några tält för övning och i förevisningssyfte för att visa hur ett framtida tältboende kan komma att se ut och fungera. Foto: Johan Eklund, MSB

MSB i Revinge stödjer idag Malmö stad med boende för ensamkommande flyktingbarn och planerar inför att sätta upp ett tillfälligt tältboende. Tältboendet är en av åtgärderna inom det uppdrag regeringen gett MSB för att stötta Migrationsverket när det gäller boende för flyktingar.

Sedan jag som verksamhetschef började arbeta med att stötta Malmö stad samt Migrationsverket har jag fått en förståelse för komplexiteten i att hantera flyktingsituationen. Därför vill jag gärna dela med mig av några reflektioner: 

Logistik och planering
Vi på MSB i Revinge fick en förfrågan från Malmö stad om vi kunde erbjuda boende till 50 ensamkommande flyktingbarn. Vi sade ja, och det föranledde en stor planering- och organisationsinsats. Vi startade upp en stab för att hantera mottagandet och frågor som rörde boendet. Det krävdes mycket planering och logistik: bland annat fick vi behandla frågor som rörde beredskap, catering, lokavård, omplacering av kursdeltagare och transporter. Det visade tydligt hur mycket arbete som krävs vad gäller iordningställning av boendelösningar.

Det fick mig att reflektera kring komplexiteten i att hantera flyktingsituationen: det tar tid att identifiera lämpliga boenden, att iordningställa dem och planera för bemanning, catering och lokalvård. Det kan tyckas enkelt men det är en komplex utmaning som kräver samarbete mellan en rad olika aktörer.

Jag tror att det är viktigt att lyfta fram just komplexiteten i uppdraget och visa på hur vi tillsammans arbetar för att lösa situationen.

I MSB:s film om hur vi arbetar med flyktingsituationen är bland annat jag själv intervjuad.

Kommunikation
Det har också blivit tydligt hur viktigt det är att kommunicera kring hur vi på MSB arbetar med flyktingsituationen: till personal, kursdeltagare på MSB:s utbildningar, boende i närområdet och media.

Genom att kommunicera kan vi lyfta fram hur vi som myndighet arbetar och belysa hur viktigt det är att vi alla hjälps åt för att hantera situationen. Det handlar om att tyddliggöra vår roll och vårt uppdrag, och om att förmedla en korrekt bild. En bra kommunikation bidrar också till att undvika spekulation och ryktesspridning.

Och det är viktigt att ta dialogen och lyssna in kommunikationsbehoven: vad vill allmänhet och kursdeltagare ha information kring, vad undrar de över?

Speciellt kommunikationen med de boende i Revinge har visat sig viktig för oss som verksamhetsställe: hur säkerställer vi som myndighet att de boende får information om vår förändrade verksamhet kopplat mot vårt arbete med flyktingsituationen? Hur möter vi upp deras informationsbehov?

Samordning – internt och externt
Det har också blivit tydligt hur viktigt det är med samordning när det gäller hanteringen av flyktingsituationen. Vi måste samarbeta – och samordna oss – för att lösa uppdraget. För oss här i Revinge handlar det om att samarbeta med aktörer som Migrationsverket, Södra Skånska Regementet, Polisen, Lunds kommun och Malmö stad.

Det handlar om att stötta varandra, och om att genomföra åtgärder i samråd.

Den interna samordningen är också viktig: vem gör vad inom myndigheten, hur säkerställer vi att vi inte dubbelarbetar? Hur ser vi till att vi inte tappar några bollar?

Sammanfattningsvis kan jag säga att jag idag har en bättre inblick i hur komplex hanteringen av flyktingsituationen är. Det är en utmaning som rör alla samhällsaktörer i samhället. Då gäller det att logistiken för att organisera boendelösningar fungerar, att kommunikationen utåt är tydlig och att samordningen mellan olika aktörer bidrar till att underlätta hanteringen av flyktingsituationen.

090923-24 -Reving / Foto: Johan Eklund / Myndigheten fšr samhŠllsskydd och beredskaps skola i Revinge.

MSB:s verksamhetsställe i Revinge, utanför Lund, Skåne. Foto: Johan Eklund, MSB

Jag vill avsluta med att säga att jag är glad över vi på MSB kan vara med och bidra i arbetet. Det är härligt att se engagemanget och viljan att bidra hos personalen i Revinge, boende i närområdet och kursdeltagare. Det visar att hanteringen av flyktingsituationen, även om det är en komplex och utmanande uppgift, tar fram människors goda sidor och vilja till att hjälpa till när det verkligen gäller.

/Lena Gartmark, verksamhetschef, MSB:s verksamhetsställe i Revinge

Reflektioner från flyktingsituationen – organiserat och strukturerat samarbete

Helena Lindberg, MSB:s generaldirektör, bloggar.

Vid händelser i vårt samhälle som är omfattande och allvarliga så etablerar MSB en ”Särskild organisation”. Det betyder att MSB:s resurser organiseras, leds och används på ett särskilt sätt. Särskild organisation fokuserar på hantering av händelsen under en begränsad tid. MSB arbetar just nu i en sådan sedan några veckor och det ställer stora krav och förväntningar på alla medarbetare.

Under stabsorienteringen med MSB:s olika funktioner beslutas den operativa inriktningen för dagen.

Under stabsorienteringen med MSB:s olika funktioner beslutas dagens operativa inriktning.

Det känns bra och jag är stolt och glad över att vara en liten kugge i en stor apparat för att klara ett bra mottagande av flyktingar – men jag är också en smula otålig över svårigheterna att kunna ge bra stöd för de kommuner som just nu gör en hjälteinsats, framförallt för att ta hand om många ensamkommande barn.

Viktigt att samarbeta för att klara den stora utmaningen

Rekordmånga människor söker asyl i Sverige just nu  och Migrationsverkets prognos pekar inte på någon minskning. I flera län och kommuner är samhällsviktiga verksamheter hårt ansträngda, framförallt inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola. Det är en stor utmaning för Migrationsverket och kommuner att hitta boenden för alla de människor som har kommit hit, och för de som vi tror kommer att anlända till Sverige framöver.

Jag tycker det är viktigt att alla arbetar tillsammans för att hantera situationen, myndigheter, kommuner och frivilliga. Vi måste gemensamt hitta vägar som underlättar för nya boendelösningar och se till att viktiga funktioner i samhället fungerar.

MSB stödjer Migrationsverket region syd med logistik, stab- och ledningsstöd.

MSB stödjer Migrationsverket region syd med logistik, stab- och ledningsstöd.

MSB sammanfattar läget i landet varje vecka

Varje vecka  redovisar MSB en nationell lägesbild. I dessa lägesbilder sammanfattar vi läget i landet med anledning av flyktingsituationen. Den beskriver vilka brister och behov som finns och vilka åtgärder som måste vidtas för att lösa dem.

Lägesbilderna bygger på underlag från länsstyrelserna och andra ansvariga aktörer. Dessa underlag analyserar vi utifrån tre perspektiv: konsekvenser för samhällsviktig verksamhet, situationen avseende de asylsökande (inklusive boendefrågan), och situationen avseende flyktingar/migranter som inte har legaliserat sin vistelse i Sverige.

Lägesbilderna delges till alla ansvariga aktörer, så att alla kan använda den som en utgångspunkt för sitt arbete. Även regeringen får lägesbilden som information. Som myndighetschef följer jag flyktingsituationen bland annat genom att delta i våra  stabsmöten, läsa våra lägesbilder och analyser, diskutera med mina medarbetare, prata med andra myndighetschefskollegor, landshövdingar och ha fortlöpande kontakt med regeringskansliet. Självfallet följer jag också medias rapportering.

Här hittar du MSB:s nationella lägesbilder

Flyktingar får ett gott bemötande av personalen

För att få en egen bild av det som händer har jag bland annat pratat med Röda korsets volontärer vid centralstationen i Stockholm och i veckan har jag besökt några av de platser i Skåne som just nu är hårdast ansatta av den rådande situationen. Sent i tisdags kväll besökte jag Trelleborgs hamn där Migrationsverket tillsammans med Polisen dag som natt tar emot flyktingar. Enligt uppgift jag fick på plats har man i Trelleborgs hamn under september och oktober tagit emot drygt 26 000 flyktingar. Jag fick under mitt besök också möjlighet att gå ombord på ett av fartygen och vara med då Migrationsverkets personal tog emot flyktingar.

Jag blev verkligen berörd och glad över det fina bemötande som Migrationsverkets personal i samverkan med polisen gav de barn, kvinnor och män som har rest en lång väg för att komma till Sverige. I fartygets kafeteria informerades det kort om rättigheter, hur en asylansökan går till och vad som väntar i Sverige de första dygnen. Informationen gavs på både engelska, arabiska och farsi.

Besök vid Trelleborgs hamn.

Besök vid Trelleborgs hamn den 20 oktobe

Erfarenheter från internationella insatser tas tillvara

De ankommande flyktingarna fick sedan gå ombord på en buss som sedan körde dem till Malmö för registrering, mat och vila. Under onsdagen besökte jag MSB:s verksamhetsställe i Revinge för att delta på vår pressträff tillsammans med inrikesminister Anders Ygeman. Syftet med pressträffen var att berätta om MSB:s uppdrag och insatser samt att visa media och allmänhet hur det tillfälliga tältboende vi ska stödja Migrationsverket med ser ut. Det kändes bra att kunna visa att tälten håller en god standard och att vi har proffsig organisation bakom. Insatspersonalen som ska sätta upp det tillfälliga tältboende får nu användning av sina erfarenheter från MSB:s internationella insatsverksamhet. Tälten som förevisades är av samma typ som MSB:s egen personal bor i under insatser utomlands. Samma typ har till exempel tidigare använts både på Filippinerna och i Sudan. Jag är stolt över mina duktiga och kompetenta medarbetare.

MSB:s personal bygger upp tält i Revinge.

MSB:s personal bygger upp tält i Revinge.

120272Inrikesminster Anders Ygeman vid tältboendet i Revinge.

Inrikesminster Anders Ygeman vid tältboendet i Revinge.

Imponerande engagemang hos frivilligorganisationer

Under eftermiddagen besökte jag tillsammans med inrikesminister Anders Ygeman Malmö Stads ankomstcenter för flyktingar på Posthusplatsen i Malmö. MSB har under två veckor stöttat Malmö stad och haft ansvar för driften. Ankomstcentralen är utrustad med värmestugor, lekrum, sjukvård, toaletter, duschar och el, och ska ge ett tryggare, värdigare och ett mer rättssäkert flyktingmottagande. Berörda myndigheter och aktörer kan nu samlas på ett och samma ställe och ska leda till tydligare samordning och organisation för både flyktingar, myndigheter, hjälporganisationer och frivilliga. MSB lämnade i tisdags över driften till Malmö Stad, och det är roligt att MSB:s kompetens har kommit till nytta även här. Jag är imponerad av det fantastiska engagemang som finns från olika frivilligorganisationer som hjälper till på ankomstcentret.

Ankomstcentral vid POsthusplatsen i Malmö.

Ankomstcentral vid Posthusplatsen i Malmö.

Posthusplatsen i Malmö

Ankomstcentralen gör samordningen tydligare och underlättar för både flyktingar och dem som arbetar med flyktingsituationen.

Tillsammans gör vi ett mycket viktigt arbete

Eftermiddagen fortsatte med ett besök på Migrationsverkets kundcenter i Malmö där jag fick möjligheten att se de olika momenten i registreringsprocessen som de asylsökande måste gå igenom. Det är en logistisk utmaning som Migrationsverket har att hantera.  Från att tidigare haft kapacitet att registrera omkring 200 personer varje dag så ska nu omkring 1 600 personer igenom systemet varje dag. Även här kan MSB stödja  Migrationsverket att  skala upp kapaciteten för registrering. MSB har samverkansexperter, flödeslogistiker, projektledare och andra specialister på plats hos Migrationsverket i Malmö, men även i Göteborg, Norrköping och Stockholm. Anställda på myndigheter, kommuner och frivilliga arbetar dag som natt med att hantera den hårt ansträngda situationen, och för att göra skillnad. Tillsammans gör vi ett mycket viktigt arbete!

MSB stöttar Migrationsverket.

MSB stöttar Migrationsverket med bland annat projektledning och logistik.

/Helena Lindberg, generaldirektör, MSB